Condicións Xerais Da Reserva

As presentes Condicións Xerais de Reserva (en diante Condicións Xerais) regularán a relación comercial que xurda entre VIAXES GALITUR SL e o usuario ou cliente pola contratación realizada a través dos formularios que VIAXES GALITUR SL pon á súa disposición na súa www.viaxesgalitur.com.

A reserva a través dos sitios web de VIAXES GALITUR SL supoñerá a aceptación expresa, polo cliente ou usuario das páxinas, destas condicións, como tamén das condicións de uso establecidas para a navegación do usuario polas páxinas propiedade de VIAXES GALITUR SL.

Estas condicións serán de aplicación sen prexuízo da aplicación das normas legais sobre a materia que sexan de aplicación para cada caso.

As condicións Xerais de Contratación regulan a relación de venda a distancia entre VIAXES GALITUR SL e o usuario ou cliente, de acordo coas estipulacións legais, en especial, a Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación, a Lei 3/2014, do 27 de marzo pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e Usuarios, a normativa vixente e aplicable en Protección de Datos de Carácter Persoal, a Lei 7/1996, do 15 de xaneiro de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, e á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

VIAXES GALITUR SL resérvase o dereito para realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, nas Condicións Xerais. Ditas modificacións poderán realizarse, a través das súas websites, por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas validamente por outras posteriores. Con todo, VIAXES GALITUR SL resérvase o dereito de aplicar, en determinados casos, unhas Condicións Particulares de Contratación con preferencia ás presentes Condicións Xerais cando o considerase oportuno, anunciándoas en tempo e forma oportunos.

Información previa á reserva
VIAXES GALITUR SL informa que o procedemento de reserva a través das súas páxinas web vén detallado no apartado correspondente para a formalización da reserva.

Así mesmo, VIAXES GALITUR SL informa que o usuario pode ter acceso ás condicións de uso que dispón na mesma web.

Pola reserva con VIAXES GALITUR SL a través da súa website, o usuario ou cliente declara expresamente coñecer, entender e aceptar ditas condicións de uso e as Condicións Xerais. Do mesmo xeito o usuario declara ser maior de idade e ter a capacidade xurídica e de obrar necesaria para o acceso aos sitios web de VIAXES GALITUR SL e a contratación por medio dos mesmos. O usuario faise responsable de tratar confidencial e responsablemente a identidade e contrasinal obtidas no rexistro como cliente, non podendo cedelas a outro.

Unha vez efectuada a reserva o usuario visualizará a confirmación da súa reserva en pantalla, podendo imprimir esta como comprobante da reserva efectuada.

A confirmación de reserva e o comprobante da reserva (impresión que fai o usuario) non terán validez como factura.

FUNCIONAMENTO DA RESERVA

Oferta de reservas e referencia de prezos.

En cumprimento da normativa vixente e, en especial da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, VIAXES GALITUR SL ofrece no apartado correspondente para a formalización de resérvaa información sobre todas as posibles reservas, as súas características e prezos. Con todo, VIAXES GALITUR SL resérvase o dereito para retirar, repoñer ou cambiar as ofertas que se ofrecen aos seus clientes a través da súa páxina web, mediante o simple cambio no contido das mesmas. Desta forma, as reservas ofrecidas en cada momento pola website de VIAXES GALITUR SL rexeranse polas Condicións Xerais vixentes en cada caso. Así mesmo, a empresa terá a facultade de deixar de ofrecer, sen aviso previo/previo aviso e en calquera momento, o acceso ás reservas mencionadas.

Indicación dos prezos.

Cada posible reserva ofrecida terá indicado o seu prezo e se ten incorporado o IVE/IVE ou calquera outro imposto que, no seu caso, sexa de aplicación. Os prezos indicados en pantalla serán os vixentes en cada momento salvo erro tipográfico. Cando o prezo sexa diferente polo motivo anteriormente exposto, VIAXES GALITUR SL comunicarao ao cliente, vía e-mail, antes de proceder a cobranza da reserva.

Dispoñibilidade.

A dispoñibilidade das ofertas ofrecidas por VIAXES GALITUR SL a través da súa páxina web pode variar en función da demanda dos clientes. A pesar de que VIAXES GALITUR SL actualiza a base de datos periodicamente, a reserva solicitada polo cliente podería estar completa nese momento. En tal caso, VIAXES GALITUR SL remitirá un e-mail ao cliente informándolle da imposibilidade da dispoñibilidade da oferta.

Formas de pago.

VIAXES GALITUR SL solicita nas reservas a través da súa páxina web os datos dunha tarxeta de crédito, titular de reserva, para garantir a efectividade da mesma. Lembrámoslle que o establecemento non efectúa ningún cargo na súa tarxeta de crédito ao realizar esta reserva. A tarxeta utilízase soamente como garantía. O establecemento resérvase o dereito para comprobar a validez da tarxeta de crédito antes da chegada do cliente. A factura correspondente á reserva, saldarase directamente no establecemento, xa sexa en metálico, con tarxeta de crédito ou de calquera outro modo aceptado polo establecemento.
directamente en el establecimiento, ya sea en metálico, con tarjeta de crédito o de cualquier otro modo aceptado por el establecimiento.

Cancelación da reserva.

VIAXES GALITUR SL ofrece a posibilidade de reservar diferentes habitacións e servizos a través do motor de reservas de www.clubde.viajes. Durante o proceso de reserva vostede poderá ver as condicións específicas de cancelación de reservas de cada hotel, servizo ou paquete turístico antes de confirmar a reserva.

Desestimento.

Segundo o establecido o artigo 103 da Lei 3/2014, do 27 de marzo pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e Usuarios, as subministracións de servizos ou bens confeccionado conforme ás especificacións do consumidor ou claramente personalizados, ou que, pola súa natureza, non poidan ser devoltos ou poidan deteriorarse ou caducar con rapidez, están exentos de desistencia.

Neste sentido informámoslle que as reservas están exentas do dereito de desistencia.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de VIAXES GALITUR SL con CIF B15033897 e domicilio social sito en CL DO HORREO 19 15702, SANTIAGO DE COMPOSTELA (CORUÑA, A), coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre ambas as partes. En cumprimento coa normativa vixente, VIAXES GALITUR SL informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Informámoslle que o tratamento dos seus datos está lexitimado polo seu consentimento e/ou a relación contractual que mantemos con vostede.

VIAXES GALITUR SL informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que VIAXES GALITUR SL comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico INFO@VIAXESGALITUR.COM.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere
oportuna.

LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLE

Así mesmo, VIAXES GALITUR SL se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos ou polo incumprimento das presentes condicións.

A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso. VIAXES GALITUR SL ten o seu domicilio na Coruña, España.

gl_ESGL